Otestuj sa

Politický kompas je test politickej orientácie, ktorý klasické pravicovo-ľavicové rozdelenie politického spektra rozširuje na dvojrozmerný priestor, v ktorom sú samostatne posudzované miery osobných slobôd a ekonomických slobôd. Test je pre každého, je bezplatný a nevyžaduje registráciu. Je určený pre osobnú potrebu, takže sa odpovede a výsledky nearchivujú, štatisticky nevyhodnocujú a ani nesprístupňujú tretím stranám.

Spustiť test 

Termín politickej ľavice a pravice vznikol počas Francúzskej revolúcie v roku 1789, kedy v parlamente napravo od kráľa sedela skupina poslancov podporujúcich kráľa so snahou “zakonzervovať” starý poriadok aristokracie a naľavo sedela skupina poslancov zastávajúcich ľud a podporujúcich sociálne reformy a významné zmeny v spoločnosti. Termín prešiel od svojho vzniku vývojom a v rôznych krajinách a v rôznych obdobiach mohol označovať rôzne politické smery. V modernej politike sa dokonca v určitých ohľadoch podľa pôvodne chápanej definície ľavice a pravice začali rozdiely stierať a taktiež vznikli nezhody a nedorozumenia v obmedzujúcom pravo-ľavom zaraďovaní napr. moderného liberalizmu alebo rôznych typov autokratických režimov.

Niektorí politológovia preto považujú delenie politického spektra na pravicu a ľavicu za nepostačujúce a presadzujú doplnenie členenia o ďalšie politické, sociálne a ekonomické dimenzie. Vzniklo tak viacero modelov popisu politického zaradenia a medzi nimi aj koncept amerického politka Davida Nolana, ktorým bol inšpirovaný test Politického kompasu.

David Nolan z pôvodne jednoduchého pravoľavého členenia umiestňovaného na priamke vytvoril dvojrozmerný graf, na ktorom jedna os hovorí o miere ekonomickej slobody a druhá o miere osobnej slobody. Vďaka tomuto členeniu je možné konzistentne odlíšiť demokraticky zmýšľajúcich sociálnych demokratov od autokratických komunistov alebo pravicovo orientovaných liberálnych politikov od autoritárskych fašistov.

Nolanov graf existuje vo viacerých verziách, vo všeobecnosti je však rozdelený na päť častí podľa politických smerov:

nolan_info

Pravica / Konzervatívci, Ľavica / Liberáli, Libertariáni, Autoritári / Etatisti.

Z dôvodu odlišného výkladu týchto pojmov v americkej a európskej politike slovenský Politický kompas používa upravené názvoslovie zaužívanejšie a zrozumiteľnejšie v európskom politickom priestore:

Konzervatívci – obhajcovia ekonomickej slobody a slobodného trhu, ktorí sa ale vymedzujú v oblasti osobných slobôd, napr. pri témach drog, hazardu a rodových otázok. Označenie “Pravica” by bolo v tomto smere nejednoznačné, pretože v Európe môže byť pravica označovaná aj ako liberálna.

Sociálni demokrati – obhajcovia silných štátnych regulácií v oblasti ekonomiky a podnikania, ktorí sa príliš neangažujú v regulácii osobných slobôd. Označenie “Liberáli” v Nolanovom grafe je spôsobené tým, že v americkom ponímaní je prosociálne orientovaná (ľavicová) politika označovaná ako liberálna.

Liberáli – zástancovia individuálnej zodpovednosti a minimálneho obmedzovania ekonomických a osobných slobôd. V Nolanovom grafe je použité pomenovanie “Libertariáni” (t.j. neoklasickí liberáli) kvôli odlišnej americkej interpretácii, v ktorej sa za liberalizmus pokladá prosociálna (ľavicová) politika. V našom priestore je liberalizmus vnímaný skôr ako pravicový a libertarianizmus ako extrémna forma liberalizmu hraničiaca s anarchizmom.

Autoritári / Etatisti – obhajcovia nedotknuteľnosti autorít a silných štátnych zásahov štátu do ekonomického, politického a osobného života v spoločnosti.

Centristi – prívrženci stredovej politickej orientácie, ktorí uprednostňujú vyváženú mieru zásahov štátu do ekonomických a osobných slobôd.

Zdroj: politickykompas.sk