Moje výsledky

V rokoch 2002 až 2005 som pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Jadro výsledkov mojej práce v politike patrí práve do tohto obdobia, kedy som vďaka výkonnej moci mohol realizovať dôležité reformy. Odvtedy som pôsobil už len ako poslanec NR SR, ktorým som sa prvýkrát stal v roku 2010 (Radičovej vláda) a opätovne v roku 2012 (Ficova vláda). Keďže väčšinu z môjho pôsobenia v parlamente trávim v opozícii, napriek mojej početnej poslaneckej aktivite (podľa portálu dotankoch.sk sa pravidelne umiestňujem na popredných priečkach hodnotenia legislatívnej iniciatívy poslancov NR SR) väčšina mnou navrhovaných zákonov, žiaľ, schválená nie je.

1. Reforma dôchodkového systému

• som autorom 2. dôchodkového piliera, vďaka ktorému na osobné účty 1,5 milióna sporiteľov mesačne prichádzajú 4 % ( pôvodne 9 %, avšak vďaka mojej iniciatíve dôjde k postupnému zvýšeniu aspoň na 6 % ) ich mzdy na ich budúce dôchodky; dnes máme v 2. pilieri viac ako 6,5 miliárd eur; vláda, ktorej predstavitelia 2. pilier ako projekt roky kritizovali, nedávno prijala anuitnú novelu, ktorá upravuje mechanizmus vyplácania dôchodkov z neho, na ktorej som spolupracoval a ktorá je dôkazom potvrdenia nevyhnutnosti existencia 2. dôchodkového piliera ako stabilnej súčasti sociálneho systému na Slovensku aj jej dlhoročnými odporcami
• zmenami v dôchodkovom systéme za môjho ministrovania sa stal jeho súčasťou princíp zásluhovosti a výška dôchodkov začala rásť, dnes môžeme hovoriť až o 40 % náraste dôchodkov

2. Reforma sociálneho systému

• odstránením početných deformácií v sociálnom systéme sa dosiahlo, že pracovať sa oplatilo a pracujúca rodina sa mala lepšie ako tá, ktorá pracovať odmietala a žila len zo sociálnych dávok vďaka početnosti detí; dnes, žiaľ, po mnohých neodborných zásahoch, sme sa vrátili na začiatok
znížili sa sociálne dávky, ktoré záviseli len od počtu detí a neboli spojené s aktivitou, mnohé nezmyselné príspevky boli zrušené, čo motivovalo ľudí hľadať si prácu, ktorá má byť hlavným zdrojom obživy; tieto príspevky a mnohé nové boli opätovne zavedené Ficovou vládou a držia sa dodnes
zaviedol sa daňový bonus na dieťa pre pracujúcich rodičov vo výške 20 eur mesačne, čím štát začal správne podporovať aktivitu a nie ničnerobenie; funguje dodnes
sprísnili sa pravidlá pre zisk nároku na invalidný dôchodok, vďaka čomu bolo odhalených množstvo falošných invalidov; následne túto reformu nasledovalo niekoľko krajín v Európe; tento systém funguje dodnes a nebolo na ňom nič zmenené
zaviedol sa príspevok žiakom, ktorí vykazovali výborné výsledky v školách – išlo o formu motivačného príspevku za výborný prospech; dnes je z tohto príspevku, žiaľ, dávka poskytovaná len na základe samotnej skutočnosti, že dieťa navštevuje školu, čím predstavujeme svetový unikát, kedy štát platí za to, že sa dodržiava ústavná povinnosť, ktorou povinná školská dochádzka je

3. Reforma Zákonníka práce

• prijatím nového liberálneho Zákonníka práce sa výrazne podporili zamestnávatelia v tvorbe pracovných miest – odstránili sa mnohé byrokratické bariéry, znížili sa náklady na zamestnávanie ( zrušenie súbehu výpovednej doby a odstupného ), zvýšila sa reálna ochrana zamestnancov na pracovisku, obklieštili sa právomoci odborov, atď.; množstvo pracovných miest vďaka tomu ( v spolupráci s reformou daňovo-odvodového systému ) významne rástlo, nezamestnanosť vtedy klesla pod historických 10 %; dnes už mnohé z týchto zmien neplatia, čoho dôkazom je aj rekordná výška nezamestnanosti na Slovensku;

4. Moja poslanecká iniciatíva – najdôležitejšie legislatívne návrhy

tzv. „malá rómska reforma“ má za cieľ zaviesť zmenu pravidiel poskytovania dávky v hmotnej núdzi tak, aby podporovali pracujúce rodiny; úpravu podmienok poskytovania príspevku na nezaopatrené dieťa, kedy príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, v závislosti od zanedbávania starostlivosti zákonného zástupcu o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky a v závislosti od protiprávneho správania sa dieťaťa; zmiernenie súčasného stavu akejsi osobitnej priestupkovej imunity určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá vďaka súčasnej právnej úpravy má širokú možnosť vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky cez úpravu zodpovednosti maloletých páchateľov za spáchanie priestupkov tak, aby túto zodpovednosť za maloleté dieťa prebral rodič alebo iný jeho zákonný zástupca a náhradnou sankciou po nesplnení povinnosti nahradiť škodu by bola povinnosť vykonať verejnoprospešné práce v rámci malých obecných prác, keďže v súčasnosti je škoda pre nemajetnosť páchateľa nevymožiteľná a rovnako zostáva nepotrestaný; povinnosť odstrániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, bez písomného súhlasu majiteľa pozemku
novela zákona o priestupkoch rieši zrušenie osobitnej priestupkovej imunity neprispôsobivej časti obyvateľstva, prebratie zodpovednosti maloletého dieťaťa za spáchanie priestupku rodičom alebo iným jeho zákonným zástupcom a aby náhradnou sankciou po nesplnení povinnosti nahradiť škodu bola povinnosť vykonať verejnoprospešné práce v rámci malých obecných prác
novela zákona o rodičovskom príspevku má za cieľ zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok; s týmto cieľom sa navrhuje zvýšiť rodičovský príspevok pre pracujúce rodiny na 230 eur
novela zákona o DPH sleduje, aby platiteľ dane mal povinnosť zaplatiť DPH len za faktúry, ktoré mu boli uhradené, s cieľom predísť tomu, aby boli podnikatelia povinní platiť DPH za faktúry, ktoré im neboli uhradené, čo ich privádza do ťažkej finančnej situácie – viď. kauzu Váhostav; zároveň sa navrhuje, aby výpočet nadmerného odpočtu bol naviazaný na uhradené faktúry a tiež aby nebolo možné použiť neuhradené na uplatnenie si nároku na nadmerný odpočet DPH
novela zákona o sociálnom poistení navrhuje, aby sa suma minimálneho vymeriavacieho základu na výpočet odvodov živnostníkov odvodzovala, nie od všeobecného vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda v hospodárstve SR ako 50 % tejto sumy, ale od sumy mesačnej minimálnej mzdy v SR – navrhuje sa teda významné zníženie minimálnych odvodov živnostníkov
novela stavebného zákona by zaviedla povinnosť odstrániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, bez písomného súhlasu majiteľa pozemku; cieľom navrhnutej novely je zásadným spôsobom zamedziť rozširovaniu výstavby čiernych stavieb a objektov na cudzích pozemkoch
novela povinnej zdravotnej služby sleduje odstránenie tejto všeobecnej povinnosti uvalenej na všetkých zamestnávateľov, keďže samotná smernica EÚ takýto prísny režim neupravuje, naopak, umožňuje výnimky, ktoré sa snažím do zákona presadiť – t.j. oslobodenie od zabezpečenia povinnej zdravotnej služby externými osobami pri určitom počte zamestnancov a druhu prác
novela inštitútu minimálneho dôchodku má za cieľ odstrániť diskrimináciu sporiteľov z II. piliera, ktorú vláda Smeru zaviedla tým, že len z pozície účasti na II. dôchodkov pilieri budú mať sporitelia nárok na nižšiu sumu minimálneho dôchodku ako tí, ktorí sú zapojení len v Sociálnej poisťovni; v tejto veci sa spojila celá opozícia a podala návrh na Ústavný súd vo veci protiústavnosti tejto právnej úpravy zo zákazom diskriminácie garantovaným Ústavou SR
novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení rieši situáciu, kedy vplyvom vonkajších faktorov, na ktoré účastníci dôchodkového systému nemajú vplyv, vyjde rôzna výška dôchodku pre účastníkov dvojpilierového systému oproti účastníkom výlučne jednopilierového systému, a je potrebné tento rozdiel, aplikovaním princípu solidarity, dorovnať; na účely dorovnania tohto rozdielu je možné použiť zdroje rezervného fondu solidarity; doteraz čerpajú tieto zdroje len účastníci I. piliera, napriek tomu, že do tohto fondu platia povinne odvod všetci účastníci dôchodkového systému; je preto objektívne a spravodlivé a nediskriminačné umožniť aj účastníkom kombinovaného dvojpilierového dôchodkového systému, aby v prípade potreby mohli čerpať zdroje z tohto rezervného fondu;
novela zákona o verejnom obstarávaní ma zabezpečiť to, aby počas vyhlásenia verejného obstarávania a pred termínom vyhodnocovania ponúk, boli účastníkom verejného obstarávania aj verejnosti dostupné údaje o cenovej úrovni obstarávaných výrobkov alebo služieb na dostupnom trhu; toto cenové porovnávanie v záujme nezávislosti a objektivity vykoná Úrad pre verejné obstarávanie po oznámení zadávateľa verejného obstarávania o verejnom obstarávaní, ak hodnota zákazky prekročí 100 000 eur
návrh ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov sa predkladá s cieľom zabezpečiť ústavnú ochranu dôchodkov a dôchodkového systém, zabezpečiť stabilitu tohto systém na dlhé obdobie a posilniť istotu budúcich dôchodcov v to, že ich dôchodok bude nedotknuteľný a ústavne chránený a bude tak tvoriť spoľahlivý príjem sporiteľovi v starobe a jeho pozostalým pre prípad jeho smrti
návrh ústavného zákona na zrušenie amnestií navrhuje zrušenie neštandardných amnestií udelených bývalým predsedom vlády V. Mečiarom, ktorý vykonával niektoré oprávnenia prezidenta republiky; tieto amnestie – v časti týkajúcej sa zavlečenia M. Kováča ml. do cudziny a zmareného referenda, ktoré malo byť vykonané v dňoch 23. a 24. mája 1997 – sú zmätočné a ako také nezodpovedajú princípu právnej istoty, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou princípov právneho štátu
novela zákona o liehu navrhuje rozšíriť okruh surovín, z ktorých je možný páliť alkohol v pestovateľských páleniciach aj o obilniny, tie sú tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je ražovica alebo ražná pálenka; uvedenou zmenou sa dosiahne aj lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc, ktoré majú dnes väčšinou len sezónnu prevádzku; takto by sa ich prevádzka mohla stať celoročnou, čo by malo priaznivý vplyv na miestnu ekonomiku a pracovné miesta
novela zákona o štátnych sviatkoch sleduje zaradenie pôvodne len pamätného dňa 28. októbra – Dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu – medzi štátne sviatky, ktorého názov sa navrhuje upraviť na Deň úcty k dielu M.R. Štefánika – vznik samostatného česko-slovenského štátu, a zároveň vyradenie 1. septembra – Dňa Ústavy Slovenskej republiky spomedzi štátnych sviatkov a jeho zaradenie medzi pamätné dni; 28. október 1918 je kľúčovým dátumom v dejinách slovenského národa, je symbolom zavŕšenia dlhotrvajúcej túžby po samostatnosti národa a vlastnom štáte, vytvorenom v spolupráci s bratským českým národom; bez vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov by nebol možný neskorší vznik samostatnej Slovenskej republiky; povýšenie tohto výročia na štátny sviatok doplní a vytvorí štvorlístok štátotvorných výročí, ktoré zásadne a pozitívne predurčili smerovanie štátotvornej cesty Slovenska. Vznik ČSR, SNP, 17. november a 1. január, vznik Slovenskej republiky
novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi má za cieľ zmeniť pravidlá poskytovania dávky v hmotnej núdzi tak, aby podporovali pracujúce rodiny; novela má nastaviť systém tak, aby rodina, kde aspoň jeden z rodičov pracuje, mala vyšší príjem, ako rodina, ktorá žije len zo sociálnych dávok; ďalším cieľom je upraviť poskytovanie príspevku na nezaopatrené dieťa, pričom sa navrhuje zmena podmienok, kedy príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, v závislosti od zanedbávania starostlivosti zákonného zástupcu o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky a v závislosti od protiprávneho správania sa dieťaťa
novela exekučného poriadku má zabezpečiť, aby ľudia pre malé pohľadávky neboli zaťažovaní pri ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekútori, pričom tieto ich odmeny sú častokrát mnohonásobne vyššie, ako samotná pohľadávka
novela zákona o príspevku a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa zavádza kritérium pre posudzovanie nároku na priznanie príplatku k príspevku pri narodení prvého, druhého a tretieho dieťaťa – je ním podmienka, aby aspoň jeden z rodičov počas posledných štyroch rokov, ktoré predchádzajú vzniku nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa bol nemocensky poistený tzn. pracoval v súhrne aspoň 270 dní alebo kombinácia 190 dní nemocensky poistený a 80 dní výkon aktivačnej činnosti, alebo sa pripravoval na budúce povolanie štúdiom na vysokej škole alebo sa stal absolventom vysokej školy alebo strednej školy; pri posudzovaní kritérií pre vznik nároku sa prihliada aj na invaliditu rodičov v závislosti od výšky miery poklesu vykonávať pracovnú činnosť
novela zákona o dani z príjmov sa týka zníženia daňového zaťaženia podnikateľskej sféry a zlepšenia podnikateľského prostredia, zlepšenia podmienok pre tvorbu nových pracovných miest, navrhujeme znížiť sadzbu dane z príjmu právnických osôb na 19 %
novela zákonníka práce navrhuje tie opatrenia, ktoré sa už vo svojej praxi osvedčili, ako napr. možnosť reťazenia pracovných zmlúv na tri roky a predlžovanie tri krát, zrovnoprávnenie zamestnaneckých rád s odbormi a odborovým organizáciám potrebu konkrétnejšie preukazovať svoju reprezentatívnosť smerom k zastupovaniu zamestnancov a flexibilnejšie možnosti dohadovania práce nadčas; ďalej aby sa do výpovedných dôvodov doplnila fakultatívna možnosť dať výpoveď zamestnancovi aj z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku; tiež aby sa posunula doba trvania pracovného pomeru potrebná na vznik nároku na príslušnú výšku odstupného podľa odpracovaných rokov, čím sa znižuje finančná náročnosť tvorby nových pracovných miest
novela zákona o službách zamestnanosti zavádza povinnosť pre získanie aktivačného príspevku vykonávať aktivačnú činnosť v rozsahu najmenej 20 hodín týždenne; touto zmenou sa napráva súčasný stav, kedy je možné získať aktivačný príspevok aj za odpracovanie 1 hodiny týždenne, čo je určite v rozpore s pôvodným úmyslom zákonodarcu; aktivačnú činnosť bude v prípade potreby pre jedného aktivovaného možné vykonávať bez časového ohraničenia, nielen maximálne 2x po 6 mesiacov, ktoré sa ukázalo prekážkou pre obce a iné PO pri zabezpečovaní tejto činnosti
novela Ústavy SR vo veci ochrany vodných zdrojov bola na stole otvorená pre zákaz vývozu vody a vyjednali sme podporu pre náš pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému už v Ústave SR, podobne ako v ostatných európskych krajinách, bude zakotvená vyššia ochrana nerastného bohatstva; aby sa s ním zaobchádzalo efektívne, v prospech občanov Slovenska a budúcich generácií
novela Ústavy SR vo veci súdnictva otvorená primárne pre tému rodina sa vďaka môjmu pozmeňujúcemu návrhu konečné rozhodnutie o sudcoch presúva do rúk prezidenta, ktorý na základe stanoviska Súdnej rady rozhoduje o tom, kto bude a kto nebude sudcom; pôvodný návrh chcel prezidenta tejto právomoci zbaviť; zaviedli sa aj celoplošné previerky sudcov – tie mali byť vykonávané na základe omnoho prísnejších kritérií, ako sa napokon schválili, avšak sudcovská lobby napokon vládu obmäkčila a môj návrh s polygrafom neprešiel; Napriek tomu sa nám podarilo pôvodný zlý návrh zmeniť na pomerne dobrý
novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí reaguje na súčasný stav, kedy pri odchode z detského domova dostáva mladý dospelý príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa, čo predstavuje cca. 1332,3 €, čo je v mnohých prípadoch motivujúce práve pre blízkych dieťaťa, ktorí sa paradoxne odrazu začnú zaujímať o jeho osobu a prejavia vôľu prijať ho medzi seba; preto navrhujem nasmerovať tieto finančné prostriedky na podporu zamestnania mladých dospelých tým, že sa vytvorí príspevok pre zamestnávateľa, ktorý ho zamestná, vo výške 80 % a v hotovosti sa mladému dospelému vyplatí 20 % usporenej čiastky