Moja práca v NR SR

Odvolávanie premiéra Fica pre vytvorenie systému korupcie a klientelizmu v našej krajine

Smer-SD pod vedením Fica dlhodobo vytvára v našej krajine systém vedúci k podpore korupcie a klientelizmu a posúva demokraciu od západného typu k oligarchickej. Úzka skupina ľudí bohatne, väčšina obyvateľstva chudobnie. To je hlavný dôvod, prečo opozícia podala návrh na odvolanie premiéra Fica. A napriek tomu, že sa nám nepodarilo odvolať premiéra a následne ani predsedu parlamentu, reakciou bola silná mobilizácia ľudí a Pavol Paška napokon sám z postu predsedu parlamentu odstúpil.

 Vládna novela zákona o dani z príjmov zhorší podnikateľské prostredie

Tento zákon vytiahne od ľudí, od podnikateľov 265 miliónov eur. Peniaze mohli byť použité na rozvoj pracovných miest, na udržanie firiem pri živote a budú použité na iné záležitosti. Vláda stláča deficit tak, že viac žmýka od ľudí a viac ich oberá o peniaze. Nie, že by sa uskromnila a intenzívnejšie nasadila tempo racionalizácie výdavkov, ale zvyšuje svoje výdavky a zvyšuje tlak na výber daní.

Presadili sme vyššiu ochranu nerastného bohatstva v Ústave

Využili sme, že bola na stole otvorená Ústava SR pre zákaz vývozu vody a vyjednali sme podporu pre náš pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému už v Ústave SR, podobne ako v ostatných európskych krajinách, bude zakotvená vyššia ochrana nerastného bohatstva. Aby sa s ním zaobchádzalo efektívne, v prospech občanov Slovenska a budúcich generácií.

Ukrajinsko-ruská vojna

Situácia na Ukrajine sa vyostruje a ešte nikdy nebola taká zlá a nebezpečná ako je dnes. EÚ sa snaží Putina pribrzdiť uvalením ekonomických sankcií na Rusko, keďže je to jediný možný a efektívny mierový nástroj, alternatívnym krokom by bola už len vojna. Slovensko ako súčasť demokratického sveta by malo, nie len formálne, ale aj reálne v prípade, kedy akákoľvek veľmoc takto hrubo poruší medzinárodné právo, zaujať jasný odmietavý postoj k takýmto diktátorským praktikám. Napokon, veď v našej nedávnej histórii sme boli rovnako svedkami toho, ako si Československo najskôr uzurpovalo nacistické Nemecko a následne Sovietsky zväz, takže o to viac, pamätajúc na históriu, by sme mali byť medzi prvými, ktorí ruskú expanziu odmietnu. Znamenalo by to totiž absolútne narušenie mieru a stability v Európe, vytvoril by sa precedens, že hranice samostatných zvrchovaných štátov už viac nie sú nedotknuteľné a formou vojenskej sily je možné ich posúvať a meniť. Avšak nenápadné a dlhoročné zbrojenie sme už v Európe zažili a napokon jeho dôsledkom boli dve svetové vojny a 40 rokov trvajúca studená vojna. Zarážajúci je však postoj slovenského premiéra Róberta Fica, ktorý každým svojím výrokom len potvrdzuje, že on v EÚ mentálne nie je doma. Viac si rozumie s Putinom a jeho ideologickým svetom. Fico síce pri každej príležitosti (nevynechal ani „posvätnú pôdu“ osláv SNP) narieka nad nezmyselnosťou sankcií, nemá však žiadnu alternatívu. Nehovorí, ako inak možno Putina zastaviť, lebo si myslí, že ho zastaviť netreba, naopak, že ho treba podporiť.

“Malá rómska reforma“ – reforma sociálneho systému

V reakcii na pasivitu vládnej strany vo veci nespravodlivo nastaveného sociálneho systému, v ktorom avizovala rozsiahle reformy, predložili som spolu s rómskym splnomocnencom balík zákonov, ktorých cieľom je tieto deformácie v sociálnom systéme odstrániť a vrátiť sa k stavu, ktorý som ešte ako minister zaviedol, keďže tento sa osvedčil a fungoval. Návrh je komplexný a obsahuje tieto hlavné priority:

– zmena pravidiel poskytovania dávky v hmotnej núdzi tak, aby podporovali pracujúce rodiny, pomáhali im dopĺňaním príjmu dávkou v hmotnej núdzi, zabezpečili primeraný životný štandard a aby sa zvýšila motivácia pracovať. Tento cieľ sa má dosiahnuť tak, že 40 % z príjmu zo závislej činnosti a materského oproti súčasným 25 % sa nebude započítavať do príjmu na účely poskytnutia dávky v hmotnej núdzi.

– úprava podmienok poskytovania príspevku na nezaopatrené dieťa, kedy príspevok na nezaopatrené dieťa nepatrí, v závislosti od zanedbávania starostlivosti zákonného zástupcu o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky a v závislosti od protiprávneho správania sa dieťaťa.

– zvýšenie motivácie nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok cez kritérium na posúdenie aktivity rodičov pri snahe hľadať a udržať si prácu alebo  študovať s cieľom pripraviť sa na výkon budúceho povolania. Počas štvorročného obdobia pred vznikom nároku na rodičovský príspevok sa požaduje aby aspoň jeden z rodičov bol nemocensky poistený tzn. dohromady zamestnaný aspoň 270 dní alebo aby aspoň dve tretiny tohto času t.j. 180 dní bol/i zamestnaný/í  tzn. nemocensky poistený/í a zvyšných 90 dní vykonával/i aktivačnú činnosť. Za rovnakú aktivitu ako je práca sa považuje aj štúdium na vysokej škole, rovnako ako aj absolvovanie vysokej školy v 1. alebo 2. stupni alebo strednej školy v sledovanom období. V prípade ak rodina, ktorá žiada o rodičovský príspevok nespĺňa tieto kritériá, znižuje sa výška rodičovského príspevku o 35 %.

– zmiernenie súčasného stavu akejsi osobitnej priestupkovej imunity určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá vďaka súčasnej právnej úpravy má širokú možnosť vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky cez úpravu zodpovednosti maloletých páchateľov za spáchanie priestupkov tak, aby túto zodpovednosť za maloleté dieťa prebral rodič alebo iný jeho zákonný zástupca. Ďalej sa navrhuje, aby náhradnou sankciou po nesplnení povinnosti nahradiť škodu bola povinnosť vykonať verejnoprospešné práce v rámci malých obecných prác, keďže v súčasnosti je škoda pre nemajetnosť páchateľa nevymožiteľná a rovnako zostáva nepotrestaný. Dopĺňa sa ďalší dôvod možnosti vykonať rozhodnutie výkonom verejnoprospešných prác v rámci malých obecných prác, ktorým sú nedostatočné majetkové pomery páchateľa, nevyhnutné na úhradu peňažnej sankcie či škody.

– zavádza sa povinnosť odstrániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, bez písomného súhlasu majiteľa  pozemku. Odstránenie stavby, s výnimkou inžinierskych stavieb definovaných stavebným zákonom, vykoná stavebný úrad na základe žiadosti vlastníka pozemku na náklady majiteľa alebo nájomcu zhotovenej stavby či objektu. Cieľom navrhnutej novely je zásadným spôsobom zamedziť rozširovaniu výstavby čiernych stavieb a objektov na cudzích pozemkoch.

Pálenie obilnín v pestovateľských páleniciach

V súčasnosti je pálenie v pestovateľských páleniciach obmedzené, nelogicky, len na ovocie. Ako reakciu na podnety ľudí, s ktorými sa pravidelne stretávam pri návštevách regiónov, považujem za správne rozšíriť túto možnosť aj na obilniny. Tie sú tiež vhodnou surovinou na výrobu tradičných typov alkoholu, akou je ražovica alebo ražná pálenka. Uvedenou zmenou by sa dosiahlo aj lepšie využitie kapacít pestovateľských páleníc, ktoré majú dnes väčšinou len sezónnu prevádzku. Takto by sa ich prevádzka mohla stať celoročnou, čo by malo priaznivý vplyv na miestnu ekonomiku a pracovné miesta.

Deň vzniku Československa za štátny sviatok SR a pocta dielu M.R. Štefánika

28. október 1918 je kľúčovým dátumom v dejinách slovenského národa. Je symbolom zavŕšenia dlhotrvajúcej túžby po samostatnosti národa a vlastnom štáte, vytvorenom v spolupráci s bratským českým národom. Bez vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov by nebol možný neskorší vznik samostatnej Slovenskej republiky. Vznikom Československa  sa vytvorili základné predpoklady na budovanie štátnosti, neskorší vznik Slovenskej republiky, a zabezpečil sa rozvoj národného povedomia slovenského národa. Najmä mladá generácia prestáva vnímať význam 28. októbra 1918, pretože nie je štátnym sviatkom a teda dňom pracovného pokoja. Cieľom je zároveň vyjadrenie pocty Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ako významnému slovenskému politikovi a osobnosti, ktorý mal nezastupiteľný podiel na vzniku Československej republiky. Povýšenie tohto výročia na štátny sviatok doplní a vytvorí štvorlístok štátotvorných výročí, ktoré zásadne a pozitívne predurčili smerovanie štátotvornej cesty Slovenska. Vznik ČSR, SNP, 17. november a 1. január, vznik Slovenskej republiky. 

Novela Ústavy SR – manželstvo a justícia

Vláda otvorila Ústavu SR pôvodne s cieľom zabodovať v prezidentskej kampani, keďže vytušila, že ide o problém trápiaci väčšinu ľudí, voľby však nedopadli podľa jej predstáv. Ústava zostala otvorená a ja som považoval za svoju povinnosť prispieť k tomu, aby boli zmeny schválené v takej podobe, aby sa očista justície stala reálnou, keďže ústavná väčšina by pôvodný návrh schválila tak či onak. Vďaka môjmu pozmeňujúcemu návrhu sa konečné rozhodnutie o sudcoch presúva do rúk prezidenta, ktorý na základe stanoviska Súdnej rady rozhoduje o tom, kto bude a kto nebude sudcom. Pôvodný návrh chcel prezidenta tejto právomoci zbaviť. Zaviedli sa aj celoplošné previerky sudcov. Tie mali byť vykonávané na základe omnoho prísnejších kritérií, ako sa napokon schválili, avšak sudcovská lobby napokon vládu obmäkčila a môj návrh s polygrafom neprešiel. Napriek tomu sa nám podarilo pôvodný zlý návrh zmeniť na pomerne dobrý. A o tom by mala byť práca zodpovedného zákonodarcu.

Anuitná novela

Ako autor dôchodkovej reformy a zakladateľ 2. dôchodkového piliera som veľmi rád, že vládna strana po mnohých rokoch zmenila názor a konečne potvrdila dôležitosť a nevyhnutnosť 2. piliera aj tým, že sme spoločnými silami najskôr vylepšili pôvodný návrh a následne aj schválili mechanizmus výplaty dôchodkov z neho. Tento dôležitý zákon prešiel naprieč celým politickým spektrom, čo je dôkazom skutočnosti, že 2. pilier je stabilným a silným prvkom sociálneho systému na Slovensku.

Vnútromaternicové teliesko

Spolu s kolegyňami v parlamente sme otvorili aj tému vytvorenia podmienok pre poskytovanie trvalej antikoncepcie zavedením vnútromaternicového telieska na náklady verejného zdravotného poistenia pre ženy, ktoré majú aspoň 4 deti. V súčasnosti je priemerná pôrodnosť v  Slovenskej republiky na jednu ženu približne 1,4 dieťaťa. Táto zmena by nemala vplyv na kontinuálne sa znižujúci trend pôrodnosti, práve z tohto dôvodu, že bezplatná antikoncepcia na tejto báze by bola prístupná len pre osoby, ktoré majú minimálne štyri deti. Cena vnútromaternicového telieska sa totiž pohybuje okolo 200 EUR, preto môže byť pre rodiča, ktorý vyživuje 4 deti, príliš vysoká. Porozumenie a súhlas s podmienkami vyjadrí pacient podpisom pod písomný informovaný súhlas.

Nedemokratickosť Ficovej vlády

Za zásadnú povinnosť každého demokraticky zmýšľajúceho poslanca považujem boj proti neslobode, tyranii a akýmkoľvek nedemokratickým praktikám. V parlamente preto trvalo upozorňujem reprezentantov Smeru, aby neskĺzavali k praktikám tretej Mečiarovej vlády.

Opatrenia pre okamžité zníženie nezamestnanosti

Primárne sa však v parlamente venujem najmä boju s nezamestnanosťou a zlepšením sociálneho systému. Počas môjho pôsobenia vo funkcii ministra práce sa veci výrazne pohli k lepšiemu, preto aj dnes ponúkam Slovensku už raz overené riešenia:

  1. Zníženie daní z príjmu pre zamestnávateľov na 19 %.
  2. Zníženie odvodov pre nízkopríjmové skupiny.
  3. Zmena regulačnej politiky štátu v oblasti cien za elektrickú energiu, zníženie cien pre firmy.
  4. Zmena sociálneho systému tak, aby pracovať bolo výhodnejšie ako žiť zo sociálnych dávok.
  5. Zmena Zákonníka práce tak, aby nezdražoval tvorbu nových pracovných miest.

Stop čiernym stavbám na cudzích pozemkoch a ochrana vlastníctva

Už niekoľkokrát som v parlamente predložil návrh zákona, ktorý rieši problém čiernych stavieb na cudzích pozemkoch. Podľa môjho návrhu by vznikla povinnosť štátu, prostredníctvom príslušného stavebného úradu, odstrániť stavbu alebo akýkoľvek objekt zhotovený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, bez písomného súhlasu majiteľa pozemku. Náklady na tento zásah by si následne štát uplatnil u toho, kto je majiteľom či nájomcom takejto stavby. Cieľom je zamedziť dennodennému rozrastaniu sa čiernych stavieb na cudzích pozemkoch a ochrana ústavou garantovaného vlastníckeho práva majiteľov týchto pozemkov, čo by malo byť primárnou úlohou štátu.

Priestupková imunita poberateľov sociálnych dávok a neúmerné odmeny exekútorov

V novele priestupkového zákona navrhujem zmierniť súčasný stav akejsi osobitnej „priestupkovej imunity“ určitej neprispôsobivej časti obyvateľstva, ktorá vďaka súčasnej právnej úpravy má širokú možnosť vyhnúť sa sankciám za spáchané priestupky. Súčasná legislatíva totiž ľuďom poberajúcim sociálne dávky umožňuje, aby neplatili pokuty za spáchané priestupky, nenahrádzali spôsobené škody, keďže ich príjmy pochádzajúce zo sociálnych dávok nepodliehajú exekúcii. Preto navrhujem zrušiť túto nezmyselnú a nespravodlivú priestupkovú imunitu neprispôsobivých poberateľov sociálnych dávok úplne v súlade s Ústavou SR, ktorá hovorí, že „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach“ a „nikoho nemožno kvôli jeho pôvodu alebo majetkovým pomerom zvýhodňovať alebo znevýhodňovať“ a zaviesť verejnoprospešné práce ako prípadnú náhradu za peňažné sankcie. Aby sa konečne aj v tejto oblasti mohli ľudia dovolať práva a náhrady škody a páchateľov bude čakať spravodlivá sankcia, ktorej sa už nebudú môcť vyhnúť.

Súčasťou návrhu je tiež novela exekučného zákona, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby ľudia pre malé pohľadávky neboli zaťažovaní pri ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú exekútori. Súčasná právna úprava totiž vytvára stav, kedy pri malých dlžných sumách vymáhaných exekútormi, výška konečnej sumy častokrát výrazne presahuje výšku pôvodnej pohľadávky. Preto navrhujem, aby odmena exekútora nepresiahla hodnotu samotnej dlžoby. Aby sa mnohé pracujúce rodiny či dôchodcovia vyhli vážnym finančným problémom, ktoré častokrát „riešia“ pôžičkou od úžerníckych firiem, ktorá ich môže nadobro zruinovať.

Rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa – spravodlivý sociálny systém

Už niekoľko mesiacov predkladám v parlamente dve novely zákonov, ktorých cieľom je zvýšiť motiváciu nájsť si a udržať zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva, zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok viazaných na počet detí. Preto navrhujem zaviesť posudzovanie nároku na rodičovský príspevok a príspevok pri narodení dieťaťa aktivitou rodičov. Cieľom je opäť napraviť škodlivý a falošný sociálny systém, ktorý vytvorila prvá Ficova vláda po tom, ako 3 roky počas môjho ministrovania tieto opatrenia úspešne fungovali. Nie je potrebná žiadna rozsiahla „rómska reforma“, pretože „rómsky problém“ neexistuje, existuje len problém zle nastaveného sociálneho systému.

Návrat k dani z príjmu pre PO na 19 %

Za účelom zníženia daňového zaťaženia podnikateľskej sféry a zlepšenia podnikateľského prostredia, zlepšenia podmienok pre tvorbu nových pracovných miest, jedným z opatrení, ktoré navrhujem, je tiež zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb na 19 %.

Príspevok zamestnávateľom mladých dospelých opúšťajúcich detské domovy

Ročne opustí brány detského domova desiatka mladých dospelých vo veku 18/19 rokov, len mizivé percento 24/25 ročných, vysokoškolsky vzdelaných mladých ľudí. Pri odchode z detského domova dostáva mladý dospelý príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa, čo predstavuje cca. 1332,3 €, čo je v mnohých prípadoch motivujúce práve pre blízkych dieťaťa, ktorí sa paradoxne odrazu začnú zaujímať o jeho osobu a prejavia vôľu prijať ho medzi seba. Preto navrhujem nasmerovať tieto finančné prostriedky na podporu zamestnania mladých dospelých tým, že sa vytvorí príspevok pre zamestnávateľa, ktorý ho zamestná, vo výške 80 %. V hotovosti sa mladému dospelému vyplatí 20 % usporenej čiastky. Tento jednorazový finančný príspevok je zneužívaný, a práve presadením tohto nástroja v legislatíve by dostali mladí dospelí reálnu šancu uplatniť sa na trhu práce, čo z pohľadu systémového riešenia danej problematiky je výrazne dôležitejšie ako poskytnutie len jednorázového príspevku, ktorý veľmi ľahko a nezodpovedne utratia a ostávajú bez finančných, ako aj iných prostriedkov potrebných pre ďalší život.

Liberálnejší zákonník práce

Do parlamentu som niekoľkokrát predložil novely zákonníka práce, keďže mám skúsenosti s pozitívnym fungovaním liberálneho zákonníka práce ešte z čias môjho ministrovania. Zmien, ktoré presadzujem už dlhodobo je viacero. Patrí medzi ne zrušenie súbehu odstupného a výpovednej doby, aby sa znížilo finančné zaťaženie zamestnávateľa pre tvorbu a udržiavanie pracovných miest. Navrhujem tiež, aby sa do výpovedných dôvodov doplnila fakultatívna možnosť dať výpoveď zamestnancovi aj z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku. Je to možnosť, nie nutnosť. Vytvorí sa tak priestor pre nástup mladších zamestnancov na uvoľnené pracovné miesto, keďže uvoľňovaný pracovník má zabezpečený príjem prostredníctvom dôchodku. Ďalej navrhujem, aby sa posunula doba trvania pracovného pomeru potrebná na vznik nároku na príslušnú výšku odstupného podľa odpracovaných rokov, čím sa znižuje finančná náročnosť tvorby nových pracovných miest

Záchrana 2. dôchodkového piliera

Bojujem aj za zachovanie druhého dôchodkového piliera, ktorý som ako minister práce uvádzal do praxe. Je mi ľúto, že sa obmedzuje možnosť ľudí zmysluplne si sporiť na vlastnom dôchodkovom účte len preto, lebo Smer povýšil ideológiu nad zdravý rozum a nevie nájsť peniaze inde, ako brať ich občanom. S občianskym združení OZ Sporiteľ sme tiež rozbehli petíciu za zachovanie 9 % odvodu do II. dôchodkového piliera.

Gorila je kauzou 1. Ficovej vlády

Odpočúvanie v rámci kauzy Gorila vzniklo s plným vedomím predstaviteľov SIS, za druhej Dzurindovej vlády a to je jasným dôkazom toho, že to bolo v období, kedy bol záujem na tom, aby sa odhaľovali a aj trestali tie veci, ktoré sú v rozpore so zákonom. Je dobré pripomenúť, že po nástupe prvej Ficovej vlády a veľmi rýchlo po vymenovaní nového riaditeľa SIS, bola kauza Gorila zastavená. Prečo bolo vyšetrovanie akcie Gorila zastavená? Žiadajme na toto odpoveď a pýtajme sa pána ministra vnútra, aby nám toto vysvetlil, prečo bola táto akcia predčasne ukončená a kto za to môže? Niekto to prezradiť musel. Kto to bol? Ako bol potrestaný? Aký majú súvis slová Ficovho tajomníka Határa, ktorý podobne ako Fico, často navštevoval „gorilí byt“ na Vazovovej keď hovorí, že oznámi „napríklad len 40 dekagramov salámy“ so slovami známej nahrávky „hlasu podobného Ficovi“ „zabezpečil som na tento rok 35 a na budúci rok asi 40“ ? …

V NR SR som predložil nasledovný návrh uznesenia: „Národná rada Slovenskej republiky žiada ministra vnútra, aby ihneď zabezpečil obnovenie vyšetrovania a vyšetrenie kauzy nahrávky, na ktorom hlas podobný Ficovi hovorí o financovaní strany Smer, aby zabezpečil vyšetrenie pravosti sponzorských zmlúv medzi podnikateľom Ľubomírom Blaškom a Fedorom Flašíkom, prípadne ďalších medializovaných zmlúv o financovaní strany Smeru.” Môj návrh neprešiel.